Vedtægter for Fjelstrup Lokalråd

§ 1 Lokalrådets formål

Fjelstrup Lokalråds formål er at gøre lokalområdet til et attraktivt sted at bo ved at fremme udvikling, trivsel, fællesskab og sammenhold.
Lokalrådet vil aktivt fremme ovennævnte og tegne lokalområdet udadtil. Lokalrådet er politisk neutralt.

§ 2 Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 3 faste medlemmer og en suppleant, som vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode. Et fast medlem skal være fyldt 18 år og bosat i lokalområdet. Derudover består rådet af en repræsentant fra alle organisationer i lokalområdet, som ønsker aktivt at medvirke positivt til fremme af lokalrådets formål.

Som organisation forstås en forening, en institution, en menighed, en bevægelse, et værn, et råd, en erhvervsgruppe, eller deslige som ønsker at engagere sig aktivt i lokalområdets udvikling.

Medlemskab af lokalrådet opnås enten ved organisationers registrering på den årlige generalforsamling eller ved efterfølgende henvendelse til Lokalrådet. Medlemskab i sidstnævnte tilfælde opnås, hvis et flertal af lokalrådet stemmer for denne henvendelse ved næstkommende lokalrådsmøde. Ønsker en organisation udmeldelse af lokalrådet, meddeles dette på skrift til formanden og føres til referat ved næste rådsmøde.

§3 Lokalrådets generalforsamling

Øverste myndighed er lokalrådets generalforsamling, der hvert år afholdes i februar. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 3 ugers varsel og indkaldelsen skal offentliggøres i lokale medier.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
3. Lokalrådets formand aflægger beretning
4. Lokalrådets kasserer aflægger beretning
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage førgeneralforsamlingen.
6. Valg af 3 faste lokalrådsmedlemmer.
7. Registrering af organisationer, der ønsker at deltage i lokalrådsarbejdet.
8. Valg af revisor, som vælges for en 2-årig periode.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 25 borgere fremsender skriftligt anmodning herom til formanden, eller hvis der er et bestyrelsesflertal for en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted efter samme vilkår som for en ordinær generalforsamling.

§4 Ansvar og organisation

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på et konstituerende møde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

På det konstituerende møde udpeges 2 repræsentanter til Haderslev Landdistrikts Repræsentantskab.

Formanden tegner lokalområdet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt. 

Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst 6 af lokalrådets medlemmer er tilstede, herunder enten formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvor hver af de tre faste medlemmer har én stemme, ligesom registrerede organisationer også har hver én stemme. 

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsudvalg, der referer til lokalrådet. 

Lokalrådet hæfter med den til enhver tid eksisterende formue. Lokalrådet kan ikke stifte gæld. Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler og aflægger årlig beretning på generalforsamlingen.

Formanden udpeger til hvert af rådets møder en referent.

§5 Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Indkaldelse skal ske i henhold til §3.

§6 Opløsningen af lokalrådet

Beslutning om lokalområdets ophør kan træffes på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Lokalrådets eventuelle formue tilfalder almennyttigt formål i lokalområdet